Asociacijos „Ignalinos krašto vilniečių klubas”

STEIGIMO SUTARTIS

Du tūkstančiai penktųjų metų birželio mėnesio penkioliktoji diena.

 

Mes, žemiau pasirašę fiziniai asmenys:
Česlovas Juršėnas,
Paulius Koverovas,
Vytautas Kindurys,
Volanda Raupelytė-Vyšniauskienė,
Vygandas Čeponis,
Juozas Ruolia,
Audronė Valivonienė,
Renė Jakubėnaitė,
pasirašome šią steigimo sutartį:

1. Šia sutartimi steigiame asociaciją "Ignalinos krašto vilniečių klubas" (toliau tekste "klubas").

2. Klubo veiklos sritys yra: kultūra ir menas, švietimas ir sveikatos apsauga, poilsio ir pramogų organizavimas, viešieji ryšiai, leidyba.

3. Klubo veiklos tikslai yra:

3.1. pagrindinis veiklos tikslas - burti Vilniuje gyvenančius Ignalinos krašto žmones į klubą, skatinti juos aktyviai dalyvauti visuomeninėje, kultūrinėje ir meninėje, švietėjiškoje, koncertinėje, mokslinėje, pedagoginėje, renginių organizavimo veikloje, tenkinti prasmingo bendravimo poreikius, palaikyti glaudžius ryšius su Ignalinos ir Ignalinos krašto valstybinėmis, savivaldos institucijomis bei   nevyriausybinėmis organizacijomis;

3.2. skatinti bei propaguoti įvairią su Ignalinos kraštu susijusią klubo narių veiklą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

3.3. savo kompetencijos ribose atstovauti, visose nacionalinėse, visuomeninėse, privačiose bei tarptautinėse organizacijose, siekti klubo veiklos visokeriopos sklaidos;

3.4. aktyviai dalyvauti įgyvendinat nacionalinę ir regioninę kultūros, švietimo plėtros politiką, siekti Ignalinos krašto savitumo išlaikymo ir puoselėjimo Lietuvos žmonių kultūrinėje bei visuomeninėje veikloje.

4. Klubas steigiama neterminuotai veiklai.

5. Klubo būstinės adresas yra Latvių 19 a, Vilnius, Lietuva.  Steigėja Volanda Rupelytė - Vyšniauskienė, sutinka, kad šios patapos būtų naudojamos kaip klubo buveinės adresas.

6. Klubo nariai turi šias neturtines teises:

6.1. dalyvauti klubo visuotiniuose narių susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, prireikus savo teises deleguoti kitam klubo nariui.

6.2. gauti informaciją apie klubo veiklą;

6.3. apskųsti teismui klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimus, jeigu jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams.

7. Steigimo išlaidos kompensuojamos iš narių įnašų.

8. Ginčai tarp steigėjų sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Priimti nario mokestį, atidaryti banke kaupiamąją sąskaitą, tvarkyti, pasirašyti visus klubo steigimo dokumentus ir laikinai atstovauti klubą, kol bus išrinktas klubo valdymo organas, sušaukti  steigiamąjį susirinkimą įpareigojama steigėja Renė Jakubėnaitė.

10. Klubo  steigėjų susirinkimas šaukiamas 2005m. birželio 28d. 18 valandą Latvių g. 19a.


Steigėjų parašai:
Česlovas Juršėnas,
Paulius Koverovas,
Vytautas Kindurys,
Volanda Raupelytė-Vyšniauskienė,
Vygandas Čeponis,
Juozas Ruolia,
Audronė Valivonienė,
Renė Jakubėnaitė

Svetainėje lankosi 235 svečiai ir nėra prisijungusių narių